Studio Forma - Fitness dla Pań - siłownia i różne formy zajęć grupowych

 

 

Regulamin klubu

Każdy Klient Fitness Klubu FORMA zobowiązany jest:
1 do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu,
1 do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach, tylko na czas pobytu w klubie, przedmioty wartościowe prosimy przechowywać w recepcji,
1 do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych Członków, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia klubu, jak również zniszczenia pomieszczeń klubu,
1 do zmiany obuwia i zachowania czystości na terenie klubu, oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
1 do zapoznania się z instrukcjami użytkowania dotyczącymi korzystania z siłowni, sal aerobiku oraz kabin opalających przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
1 stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak: wentylacji, sprzętu radiowo, itp.,
1 po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce,
1 w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń nosić ubiór i obuwie sportowe zamienne (różne od tego w którym Członek przyszedł do klubu),
1 nie wnosić szklanych i otwartych naczyń z napojami na teren klubu,
1 nie spożywać alkoholu oraz nie palić tytoniu na terenie klubu,
1 dokonywać rezerwacji na zajęcia aerobiku oraz terminowego opłacania karnetów. Zaleganie z terminowym opłacaniem karnetów może spowodować brak możliwości korzystania z zajęć w klubie.

Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy klientów przechowywane w szafkach i rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu, klienci korzystają z usług klubu na własną odpowiedzialność. W razie konieczności sugerujemy konsultacje z lekarzem lub instruktorem.

Członkiem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za zgodą rodziców lub opiekunów.

Klient posiada możliwość wyboru formy zajęć (zajęcia aerobikowe lub trening w siłowni).

Korzystanie z usług Klubu i sprawy organizacyjne:
1 Ćwiczenia aerobiku prowadzone są w grupach.
1 Fitness Klub STUDIO FORMA ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków klubu przez ogłoszenie w recepcji.
1 Zmiany regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich treści na specjalnie do tego przeznaczonej tablicy ogłoszeń klubu.
1 Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie w recepcji klubu.
1 W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.